Manntallet 1701, Soknedal Annex

Manntallet er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal, etter initiativ av Gauldalsgruppa i DIS Sør-Trøndelag.

Oppsidernes eller Leilendings Stand og Vilkor Gaardens eller Platzernes Navne Opsidernes Eller Leylendings Navne Deris Alder Deris Sønners Navne og huor de findes Deris Aar og Alder Tieniste Karle eller Drenge Deris Alder
  Estenstad Lars Olssen 51. Olle Larsen 8. Nielsz Olssen 56.
        Peder Larsen 6.    
        Even Larsen 4.    
  Estenstad Anders Ottese: 70. Ingbret Anderse: 32. Anders Olssen 16.
        Otter Anderse: Soldatt 28. Elluf Knudssen 7.
  Asp Eggen Arve Olssen 39. Olle Arvesen 7. Thore Evensen 11.
        Siver Arvese: ½.    
    Og          
    Olle Arvesen 78.        
  Sollum Jens Olssen 46. Anders Pederse: 13. Endre Joensen Soldatt 40.
        Peder Jenssen 9.    
  Sollum Olle Evensen 50.     Olle Thoresen 50.
    Og          
    Joen Andphindse: 40. Andphind Joense: 1. Lars Joensen 20.
            Anders Joense: 4.
  Sollum Anders Siversen 39. Joen Andersen 8.    
  Bordahl Siver Erichsen 67. Olle Siversen 36. Ellend Siversen 16.
        Erich Olsen 7.    
  Bordahl Clemmed Svardtz 50. Olle Clemmedse: 4. Olle Olssen 56.
            Aren Evensen 40.
  Bordahl Biørn Hansen 36.     Bersvend Olse: Dragon 50.
            Anders Ingbretse: 6.
  Bordahl Erich Nielsen 70. Niels Erichse: 19.    
               
  Sveumb Olle Siversen 95.     Jens Anderse: 14.
    og          
    Even Siversen 29.        
  Breche Siver Erichsen 50. Anders Iversen 20.    
        Joen Iversen 13.    
  Breche Siver Andersen 70.     Anders Siversen 35.
            Lars Svendsen 10.
Ryttergaard Gynnild Karen Sl: Hr: Joens   Øde      
Ryttergaard og bonden? er Lenszmand her i Sogned. Gynnild Jens Arensen 66. Siver Jense: Rytter 22.    
        Anders Jensen 20.    
        Arne Jensen 18.    
        Siver Jensen 12.    
        Olle Jensen 7.    
Rytrgrd: Berg Elling Olsen 46. Olle Ellingse: Rytter 19. Anders Olssen fød i Renneboe 47.
        Olle Ellingsen 13.    
        Niels Ellingsen 10.    
        Olle Ellingse: 6.    
Rytrgrd: Berg Jens Erichsen 50. Erich Jensen 11. Esten Olssen 50.
        Joen Jensen 2.    
  Nyehuus Endre Evensen 36. Even Endresen 2. Erich Erichse: Dragon 46.
            Olle Evense: U=ferdig 25.
            Hans Christensen 20.
  Nyehuus Even Joense: 50. Joen Joensen 18.    
        Ellend Joense: 16.    
        Olle Joensen 11.    
        Aren Joensen 9.    
        Aren Joensen 2.    
        Joen Joensen 1.    
Postgaard Fossum Endre Olsen 37. Olle Endrese: 2. Ingbret Pedersen 24.
            Joen pedersen 16.
            Siver Olse: Soldatt 24.
            Ellend Pederse: dom og døf 12.
Postgaard Fossum Endre Joensen 50. Tarald Endrese: 23. Tarald Roaldse:  
        Olle Endrese: 14. Soldat 32.
        Olle Endrese: 8.    
  Fossum Olle Halversen 56. Ingbrett Olsen 18.    
        Haldoe Olsen 14.    
Soldatt Fossum Siver Anderse: 44. Anders Siverse: 11/2    
               
  Biørgen Niels Ellendse: 45.     Olle Roaldse: 16.
  Dragss(z)ett Joen Ericksen 64. Joen Joense: Soldat og Saugdreng 34. Erich Siversen 7.
        Ander Olssen      
        Soldatt 26.    
  Dragss(z)ett Enchen   Olle Olsen 34.    
        Aren Olsen 24.    
        Joen Olse: Wanføhr 16.    
  Dragss(z)ett Joen Arensen 51. Erich Joensen 13. Nielss Nielssen Corporal under det Trundhe: Regim: 34.
        Joen Joensen 9.    
  Bierchen Rassmus Monsen 71. Joen Rassmuse: 23.    
        Abel Rassmuse: wanføhr 16.    
    og          
Soldatt   Mons Rasmuse: 30. Iver Monsen 2.    
  Aackerlj Olle Erichsen 57.     Aren Evensen 19.
            Esten Taraldsen 19.
    og          
    Erich Olsen 25.     Halsteen Evense: 12.
  Hougen Olle Arensen 56. Aren Olsen 15.    
        Colbanus Olse: 13.    
        Even Olsen 9.    
        Joen Olssen 6.    
Dragon under det gaarb.? Compag: Løchlj Jens Joensen 46. Joen Jensen 12.    
  Wollum Joen Hansen 40.     Ingbret Rassmuse: Soldatt 32.
            Colbent Jensen 22.
  Gaarlj Tarald Arensen 40. Aren Taraldse: 9.    
        Ingbret Taraldse: 6.    
  Mercke Aren Larsen 58. Lars Arensen Reserve Soldatt gifft 36. Siver Arensen 8.
        Lars Larsen 1.    
  Lien Aren Andersen 50 Anders Arense: 8.    
  Biørnlj Olle Biørnsen 60. Simen Olsen 9.    
  Aas Peder Hendrichse: 51.     Olle Siversen 40.
  Wagnild Even Bersvendse: 67. Aren Evense: Res:Soldat 24.    
        Bersvend Evens: 18.    
        Olle Evensen 16.    
  Wagnild Bersvend Joensen 41.     Joen Joensen 15.
    og          
    Aren Erichse: 38. Erich Arense: 1.    
  Øfne Aren Erichse: 61.     Siver Olssen 18.
            Joen Siversen 8.
    og          
  Øfne Siver Knudse: 90.        
  Aarhoug Amund Halsteense: 55. Anders Amundse: 17. Olle Hendrichsen 28.
  Østhuus Hans Biørnse: 68. Olle Hansen 28. Joen Joensen Soldatt 29.
  Østhuus         Erich Gundersen 10.
  Gildss(z)ett Anders Rassmuse: 57.        
    og          
    Peder Siverse: 87.        
  Indss(z)ett Ingbrett Thorese: 68. Thore Ingbrettse: 30.    
        Siver Ingbrettse: 27.    
        begge Krøblinger.      
  Lyss(z)ett Erich Evensen 40. Even Erichse: 6.    
        Iver Erichsen 3.    
        Joen Erichse: 1.    
  Hougen Anders Anderse: 68. Aren Anderse: 1. Olle Erichse: Res: Soldat 24.
            Endre Estense: 13.
  Foss(z) Ouden Oudense: 69.        
  Steensaas øde          
  Grønsett øde          
  Sommervold Hendrich Joense: 37. Aren Siverse: 22.    
        Rassmus Siverse: 10.    
        Siver Hendrichse: 3.    
  Fagerbech Tomes Steense: 80.     Olle Joensen 31.
            Joen Thoresen 12.
  Moe øde          
  Holm Elluf Hanse: 52. Hans Ellufse: 10. Olle Arensen Reserve Soldatt 28.
        Olle Ellufse: 8.    
  Kiønum Even Olssen 38. Olle Evensen 8.    
  Eggen Siver Jenssen 70.     Rassmus Erichse: 12.
  Eggen Olle Estense: 66.        
  Fløttum Joen Endresen 66. Aren Joensen Soldatt 29. Jens Estensen 6.
  Fløttum Olle Hansen 40. Joen Olssen 8. Joen Evensen 28.
        Hans Olsen 4.    
  Reiten Olle Arensen 64. Aren Olssen 18.    
    og          
Dragon   Peder Evensen 52.        
  Holle Peder Hansen 52 Aren Pederse: 16.    
Dragon Holdte Ouden Tostense: 52.     Aren Estensen 18.
  Holdte Olle Olssen 43. Erich Erichssen Holte Reist Syndenfields 30. Jens Olssen 22.
            Esten Olssen 8.
  Røe Olle Andersen 48. Joen Joensen 8. Peder Andersen Reserv: Soldatt 22
        Joen Olsen 4.   .
  Røe Joen Joensen 60.     Thore Andersen 12.
  Eggen øde          
  Løchen Nielss Arensen 74. Aren Nielse: Soldat 26.    
        Jesper Nielsen 17.    
  Aas Endre Olssen 38.     Erich Estensen 30.
            Haagen Hendrichse: 16.
  Bierchsett Enchen   Olle Arensen 20. Aren Arensen 64.
        Aren Arensen 12.    
  Bierchsett Erich Olssen 75. Knud Erichsen 32.    
        Olle Erichsen Res: Soldat 24.    
        Nielss Erichsen 16.    
  Hage Ellend Arense: 64.     Anders Andersen Soldatt 26.
            Olle Torchildssen Dragon 48.
  Sundlj øde          
  Sundlj øde          
  Solberg Enchen   Endre Ingbretsen 26.    
        Tarald Ingbretse: Reserve Soldatt 24.    
        Olle Ingbretsen 16.    
  Solberg Siver Taraldse: 70.     Olle Olssen 41.
            Olle Roaldssen 10.
    og          
    Joen Lødensen 60.        
Dragon Frøssett Elling Anderse: 50. Olle Ellingsen 12.    
        Even Ellingsen 7.    
        Esten Ellingsen 4.    
    og          
Dragon   Nielss Joensen 50. Joen Nielsen 4.    
  Frøsett Niels Arensen 30.        
  Borsett Esten Rassmuse: 41. Rassmus Estense: 3. Aren Rassmusen 20.
    Peder Olsen 50. Olle Pedersen 7.    
    og          
    Olle Pedersen 88.        
Rytrgrd: Solberg Enchen   Aren Erichsen 19. Aren Andphindse: 25.
            Olle Siversen 25.
            Esten Andersen 12.
            Olle Arensen 80.
    og          
    Bersvend Biørnse: 32. Olle Bersvendsen 7. Even Nielsen 30.
        Biørn Bersvendse: 5. Olle Joensen 32.
        Erich Bersvendse: 2.    
Rytrgaard Sør Solberg Jens Nielssen 40. Erich Jensen 12.    
        Ingbret Jense: 2.    
    og          
    Niels Anderse: 88. Siver Nielsen 39.    
        Aren Nielsen 36.    
Soldatt Hugaas Aren Ingbretse: 49. Ingbret Arensen 1. Olle Ingbretsen 34.
            Asbiørn Ingbretse: 31.
  Skain Olle Olssen 44. Endre Olsen 10. Peder Thoresen 50.
Rytrgrd: Aasenhuus Tarald Estense: 75. Olle Nielssen 19.    
        Esten Nielsen 14.    
Rytrgrd: Aasenhuus Thore Olsen 72.     Olle Olssen 18.
    og          
Rytter   Olle Brynildse: 46. Brynild Olsen 19. Ingbrett Olsen 27.
            Elling Siversen 14.
Rytrgrd: Anshuus Olle Olsen 84 Even Olsen Rytr: 28.    
    og          
    Lars Michelsen 74. Olle Larsen 30. Erich Erichssen 30.
Rytrgrd: Anshuus Olle Olssen 40. Siver Olssen 2. Joen Pederssen fød i Renneboe 12.
  Hanshuus Erich Evense: 45. Even Erichse: 10. Joen Evensen 31.
  Hanshuus Even Olssen 57. Ebbe Evensen 15.    
Rytrgrd: Ertzhuus Andphind Olsen 32. Olle Andphindse: 2. Joen Olsen 31.
        Aren Andphindse: ½. Siver Siversen 35.
            Olle Einerssen 20.
Rytrgrd: Hoff Haldoe Olsen 60. Olle Haldose: Rytter 24. Joen Joensen 50.
        Olle Haldosen 13.    
    og          
    Erich Endrese: 60. Endre Erichsen 23. Morten Mortensen Soldat under Lif Compag. 32.
        Olle Erichsen 12.    
Rytter Hoff Nielss Olssen 40. Olle Nielssen 19. Iver Nielssen 19.
        Nielss Nielssen 11.    
        Joen Nielssen 8.    
Soldatt Presthuus Olle Joensen 30. Olle Olsen 1. Olle Joensen Brubach 52.
  Presthuus øde          
  Hasselbrøt øde          
Capelan til Størens gield Støfver Hr. Bendix Friis 42.     Esten Evensen 56.
          Endre Anderse: fød i Støren Sogn 24.
            Oluf Olssen 11.
  Sollum Peder Thoresen 67. Hendrich Pedersen 22. Even Joensen Soldat 31.
  Sollum Enchen   Aren Evensen 25.    
  Støfverløchen Olle Pedersen 36. Siver Olssen 8.    
        Peder Olssen 5.    
        Olle Olssen 1.    
  Lien Olle Pedersen 36. Peder Olssen 7.    
        Hans Olssen 2.    
  Lien Even Siversen 33.     Even Joensen 9.
  Lien Olle Joensen 60. Nielss Olssen tiener Syndenfields 26. Even Anderse: Soldat 46.
  Kiøtterøe Ingbret Arensen 63. Aren Ingbretse: Soldat 32.    
        Esten Ingbretsen 13.    
        Olle Ingbretse: 10.    
        Joen Ingbretse: 8.    
        Jonas Ingbretse: 6.    
  Huustofft Joen Erichssen 45. Erich Joensen 16. Erich Joensen Dragon 48.
        Knud Joensen 12.  
  Huustofft Bersvend Erichsen 46. Erich bersvendse: 3.    
        Aren Bresvendse: 1 ½.    
  Hugaas Ellend Arensen 74. Olle Ellendssen 35. Esten Olsen 50.
  Hugaas Ingbret Olsen 42.        
    og          
    Olle Olssen 87.        
  Setter Peder Knudse: 66. Olle Pedersen 18. Michell Olse: Dragon 50.
        Knud Pederssen 12.    
        Ingbret Pedersen 8.    
  Guldvog Siver Siversen 50.     Jens Estensen Sollum 10.
  Hegwold Peder Arense: 65. Anders Pedersen 19. Aren Siverssen 8.
  Metlj Rassmus Joense: 32.        
  Flataas øde          
  Bierchenaas Siver Siverse: 42. Michell Siversen 6.    
  Sundsett Joen Arense: 51.     Nielss Ingbretse: 12.
    og          
    Aren Nielsen 85.        
  Haldsett øde          
  Steenbroen Olle Knudse: 67.     Guldbrand Andphindse: 35.
  Hage Olle Arensen 42. Michell Olsen 8. Thore Arensen 58.
        Aren Olsen 5.    
  Hage Olle Pedersen 34.     Olle Pederssen 30.
  HoxEggen Mons Olsen 54. Olle Monsen 12.    
        Joen Monsen 3.    
  Øgdahl Thore Olsen 35.     Siver Arense: Res: Soldat 27.
            Hans Joenssen 40.
            Olle Pederse: Fossum 11.
  Lille Øgdahl Nielss Brønildse: 54.     Elling Olse: Soldat 34.
  Wollum Guldbrand Olse: 60.     Svend Estense: 8.
    og          
    Rassmus Rassmuse: 60.        
  Gaardsett Peder Hansen 50.     Aren Olssen 36
  Quernwold øde          
  Østhuus-Løchen Olle Oudensen 40. Erich Olssen 2.    
        Biørn Olsen 1.    

Huusmender, som paa Bøndernes gaarders Lejemaal er besiddendes

Disse huusmend, haver ej nogen pladzer eller gaarde af Nafn, hvor forre de ere anført for de gaarder hvis Lejemaal de paaboer.

Oppsidernes eller Leilendings Stand
og Vilkor
Gaardens eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navne Deris Alder Deris Sønners Navne og huor de findes Deris Aar og Alder Tieniste Karle eller Drenge Deris Alder
  Sollum Olle Andersen 60.        
  Fossum Jens Pedersen 60.        
Saugmester   Joen Michelsen 26.        
Dragon Gaarlj Erich Biørnsen 44.        
Klocher her i Sogned Aas Biørn Erichsen 40. Erich Biørnsen 8.    
        Hendrich Biørnsen 3.    
  Holle Even Olsen 60. Iver Evensen 9.    
  Røe Knud Steesen 70.        
  Presthuus Olle Erichsen 43. Arve Olssen 10.    
        Erich Olssen 7.    
        Anders Olssen 2.    
  Hasselbrøt Siver Erichsen 40. Erich Siversen 12.    
  Lien Esten Anderse: 70.        
Skomagr Kiøtterøe Ingbret Einerse: 30.        
  Wollum Ingbret Estense: 53.        
  Kollmoe Anders Anderse: 58.        
  Riisse Elluf Erichse: 32.        
               
  Sundlj Setter Siver Colbendse: 45. Erich Siversen 5.    
        Peder Siverse 1.    
    og          
    Joen Colbendse: 43.        
sckredder Hoffsmoe Siver Olssen 40.