Manntallet 1701, Støren Sogn

Manntallet er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal, etter initiativ av Gauldalsgruppa i DIS Sør-Trøndelag.

Oppsidernes eller Leilendings Stand
og Vilkor
Gaardens eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navne Deris Alder Deris Sønners Navne og huor de findes Deris Aar og Alder Tieniste Karle eller Drenge Deris Alder
  Wold Esten Jensen 66     Ingbrett Siversen Soldat 28
            Peder Larszen 15
  Wold Enchen   Jens Olszen 22    
        Joen Olszen 12    
        Jens Arensen 6    
Sogneprest her i gieldet Frøeszett HrJørgen Schelderups 34     Halver Pederszen Soldat 36
Klocher gaard Frøeszett Enchen Anne Cherstine   Tosten Jørezen Witt 6 Ingbret Larszen wanckelmodig 34
        Olle Arenszen 26 Jens Siverszen 20
  Foldstad Aren Olszen 63 Peder Arenszen 20    
        Jens Arenszen 12    
Capitain under Reserven Nordenfields   Nielsz Schelderup
Som paa denne gaard ligger i quarteer
32 Petter Steffen Schelderup 2 ½    
        Jørris Schelderup 1    
Soldatt Foldstad Olle Biørnsz: 28 Esten Larsen 9 Nielsz Pederszen
Res: Soldatt
26
        Lars Larsen 7    
  Foldstad Otter Endresz: 70     Anders Haftorsz: Soldatt 36
            Joen Evensen 32
            Roald Biørnsen 16
  Foldstad Enchen   Aren Rolfsen 23 Joen Olszen Saugdreng 23
        Joen Rolfsen 16    
        Roald Rolfsen 13    
        Rolf Joensen 5    
Dragon Biørgen Svend Pedersz: 34 Christian Svendsz: 10 Jacob Knudszen 11
  Biørgen Elling Arensz: 60        
    og          
Reserve Soldat   Olle Siversen 33 Hafftor Olszen 8    
  Løcken Olle Jenszen 40 Jens Olszen 10    
        Olle Olszen 6    
  Røningen Lars Iversen 35 Iver Larsen 6    
        Olle Larsen 2    
  Tildszett Hendrich Olsen 46 Anders Hendrichsen 10 Carl Olszen 37
        Olle Hendrichsen 5    
        Hendrich Hendrichsen 1    
  Grydahl Olle Joensen 42     Olle Estensen 10
  Grydahl Olle Evensen 33 Even Olszen 1 ½ Nielsz Evensz: Soldatt 35
            Peder Nielszen 6
  Røttum Erich Pedersen 55 Peder Erichsen 14    
  Røttum Olle Joensen 75        
    og          
    Svend Iversen 30     Elluf Olszen
fød i Singsaas Sogn
16
  Røttum Joen Evensen 28 Even Joensen 1/2    
    og          
    Enchen   Anders Evense: 25    
        Ingbret Evensen
wanføhr
30    
  Røttum Joen Joensen 32 Olle Joensen 4 Ivere Olszen 12
        Esten Joense: 2    
  Rognes Jens Oudensen 50 Halver Jensen 8 Olle Erichse: Soldatt 24
    og       Størcker Jensen 57
    Ouden Andersen 99        
  Rognes Olle Pedersen 40 Anders Olszen 7 Halver Halverse: Soldat 40
        Peder Olszen 2 Anders Estensen
fød i Sogndahlen
25
  Rognes Halvor Andersen 50     Peder Evensen Soldatt 30
  Rognes Joen Ørgesen 60     Nielsz Erichsen
fød i Holtaalen
46
    og          
    Nielsz Joensen 29        
  Rognes Aren Estense: 42 Olle Arensen 3 Joen Olszen 80
            Even Evensen 12
  Godøyen Halver Olszen 67 Olle Halversen Soldatt 20    
        Peder Halversen 17    
  Roszbiørgen Olle Andersen 34     Tommes Anderse:
Reserve Soldatt
18
    og          
    Esten Jense: 80        
  Roszbiørgen Olle Estensen 45 Olle Ingbretse: 14    
  Lillebiørgen Joen Arensen 52 Aren Joensen 3 Ingbret Joensen 42
  Bones Nielsz Olszen 36 Olle Nielsen 5    
    og   Iver Nielszen 3 Erich Ingbretse: 15
    Olle Nielsen 80        
  Bones Peder Iversen 45 Iver Pedersen 14    
        Christian Pederse: 10    
  Bones Olle Iversen 41 Olle Olszen 10    
        Iver Olszen 3    
  Refsett Mens Larsen 60        
    og          
    Steffen Mendtzen 25        
  Refszett Aren Pederse: 40        
    og          
    Siver Joensen 70        
  Øfne Mons Gunderse: 32     Joen Biørnsen 20
    og       Even Biørnsen 15
    Gunder Monse: 76        
  Øfne Mens Pederse: 45 Peder Mendtzen 6 Olle Olszen 46
  Øfne Mens Halvorse 57     Joen Arensen 28
            Anders Evensen 18
            Nielsz Halverse: 47
Lensmandsgaar Rogstad Michell Pederse: 31 Peder Michelsen 5 Aren Hanszen 40
        Jonas Michelsen 3 Peder Pedersen 36
            Olle Hafftorsen 19
            Aren Olse:
wanhelsig
26
  Moe Steffen Estense: 60 Siver Nielsen 16 Baard Arensen 26
        Esten Steffense: 6 Otter Ingbretse: 30
  Moe Anders Ingbretse: 47 Ingbret Anderse: 12    
    og          
    Aren Pederse: 80     Olle Biørnsen
Res: Soldatt
27
Preste Enche her i dette gield Skaarwold og Nyegaard Karen Sl: Hr: Joens   Reinholt Joensen Studios 22 Joen Olszen 44
            Lars Knudsen 30
            Olle Larszen 28
            Jens Gundersen 24
            Aren Estensen 20
            Otter Knudsen 10
Prestegaard Støren Hr: Peder Schelderup   Jonas Pedersen Schelderup, gifft og boer i Amsterdam 26 Peder Larse: Soldatt 40
        Hans Pederse: Schelderup under det Løfdalsche Regiment 25 Lars Andersen 27
            Peder Frost 20
            Siver Lødensen 7
Postgaard = Sochnes Siver Joense: 35 Joen Siversen 8 Jens Joense:
fød i Østerdahlen
45
            Peder Olsen 22
Postgaard Sochnes Even Ingbretse: 21     Nielsz Jense: Wold 50
Gastgiebergrd Sochnes Peder Joensen 30     Even Olszen 21
            Lars Thoresen 16
  Øyen Olle Larsen 46 Ellias Olszen 8 Ellias Joensen 26
    og   Joen Olszen 3 Johan Anderszen 23
gl: Lieutnant nu blind,   Ellias Olszen 85     Olle Larszen 15
  Øyen Peder Pedersen Schelderup 30 Ander Pederse: 6 Ingbret Iverse: Bergem
Reserve Soldatt
26
    og       Anders Larsen
fød paa Indsett
12
Soldatt   Peder Olszen 24     Mens Arense:
fød i Sogndahlen
15
            Christian Pederse:
fød i Trundhe:
16
Rytter Skerlien Liv Pedersen 30        
Rytter gaard   og          
    Esten Jensen 36 Peder Estensen 1 Even Ericksen 11
  Sneen Joen Nielsen 30 Joen Haldoeszen
tiener nu i Trundhe:
21 Nielsz Olszen Saugmester 40
Ryttergaard   og   Erich Haldoese: 17    
    Joen Olsen 29     Joen Olszen Rytter 26
  Gustad øde          
  Gustad Olle Siversen 54 Olle Olszen 12    
Soldatt Hugdahl Nielsz Olszen 40 Joen Nielszen 1 Olle Gundersen 80
            Siver Gunderse: 15
            Olle Joensen 12
  Hugdahl Joen Ericksen 51 Even Joenszen 15 Simen Erichsen 15
        Olle Joenszen 13    
  Lille Hugdahl Enchen          
    og          
    Joen Joensen 40        
  Hugdahl Elling Arense: 80 Aren Ellingse: Saugdreng 39 Joen Olszen
fød i Sogndahlen
5
        Olle Ellingsen 35    
        Halver Ellingse: Saugdreng 27    
  Halgutt Peder Mendtzen 62 Mens Pedersen 15    
        Iver Pedersen 11    
Dragon Halgutt Joen Olszen 42 Olle Joensen 9    
  Ambdahl Enchen   Olle Arense: Soldat 22    
        Jens Arensen 18    
        Iver Arensen 18    
        Joen Arensen 15    
  Hungrøe Peder Olszen 56        
    og          
    Rasmus Olse: 37        
  Moumb Biørn Olszen 70 Berndt Biørnse: 20    
  Rambstad Steffen Larsen 60 Lars Steffensen 2    
  Rambstad Anders Ingbretse: 40 Olle Anderszen 12    
        Ingbret Anderse: 8    
        Aren Andersen 6    
  Tømmeraas Siver Enockse: 28        
  Bones Wold Erick Estense: 29     Nielsz Estenszen 18
  Hougen Enchen   Peder Pedersen 5    
    og          
    Hans Olszen 53 Zacharias Hanse: 20    
        Even Hansen 18    
  Sollum Anders Erichse: 80 Erick Andersen 29    
        Jørgen Andersen
Res:Soldatt
23    
  Sollum Thore Estense: 56 Esten Thorese: 17    
        Ingbret Thorese: 15    
        Erich Thoresen 9    
        Olle Thoresen 6    
Dragon Storrøe Halver Olsen 53 Olle Halvorsen 15 Jens Joensen 30
        Berndt Halvorse: 5    
        Peder Halvorse: 1    
  Storrøe Anders Ingbretse: 52 Olle Andersen 1 Ingbret Arensen Soldatt 40
  Sverdahl Peder Hansen 64 Hans Pedersen Soldatt 29 Joen Hansen
fød paa Røraas
7
        Haagen Pederse: 13    
  Storrøesetter Olle Thoreszen 36 Aren Olszen 1 Jonas Joensen 6
  Dyrwold øde          
  Hestflaatt Olle Joensen 40     Anders Joensen 25
Dragon Brubach Joen Olsen 51 Olle Joensen 13 Erich Ingbretse: 8
Dragon Eenlj Lars Oudense: 42 Ouden Larsen 3 Peder Pederse: Svensch 25
        Anders Larsen 1 Ingbrett Jensen 80
  Eenlj Svend Steense: 70 Steen Svendse: Soldat 29    
        Peder Svendse:
Reist til Østerdahlen
28    
        Olle Svendszen 20    
  Sollumswold Aren Pedersen 50        
  Biørsbech Ingbrett Biørnse: 62     Olle Siverszen 19
  Eenodt Asbiørn Ingbretse: 36     Peder Steffense:
Reserve Soldatt
22
            Lars Jenszen Skomager 30

 

Husmend og Andre gamble Folch som tilholder hosz bønderne

Disse huuszmænd og andre Eenljge Folch, haver ej nogen pladtzer eller gaarde af Nafn, hvor forre de ere anført for de gaarder hvis Lejemaal de paaboer.
Oppsidernes eller Leilendings Stand og Vilkor Gaardens eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navne Deris Alder Deris Sønners Navne og huor de findes Deris Aar og Alder Tieniste Karle eller Drenge Deris Alder
  Wold Anders Pederse: 50 Siver Andersen 8    
        Peder Anderse: 1    
Skomager Frøszett Olle Siversen 40 Siver Olsen 6 Aren N:
fra Quechne
20
  Foldstad Peder Siversen 65 Anders Pederse: 1 ½    
    Biørn Joense: 61 Siver Biørnse: 11    
    Joen Olszen 60        
Saugmester Granøyen Olle Svendse: Herdahl 33 Jacob Olszen 3    
    Jacob Hansen fra Herdahl 75        
  Tildszett Nielsz Oudense: Jempt 40        
  Rognes Tosten Erichse: 64        
Saugmester   Peder Jesperse: 44        
Saugmester   Nielsz Jesperse: 40        
  Rognes Esten Arentse: 60        
Saugdreng og Soldatt   Jens Hansen 24        
Soldatt Lillebiørgen Nielsz Halverse: 43        
Saugmester Bones Olle Svendse: 56        
  Øfne Endre Pederse: 80        
Klocher her i Sognet Rogstad Nielsz Olsen 34        
  Moe Michell Ellufse: 80        
Skredder Støren Olle Asbiørnse: Jempt 60 Asbiørn Olsen 15    
        Svend Olszen 9    
Skredder Sochnes Peder Svendse: Jempt 46        
Saugmester   Anders Johanse: Quilvangen 60 Nielsz Andersen
nu i Østerdahlen
16    
  Øyen Knud Pederse: 49 Peder Knudse: 4    
  Halgutt Elling Estense: 58        
  Rambstad Joen N:
fød i Herdahl
36 Erich Joensen 4    
Saugmester Sollumswold Elluf Evense: 40        
  Eenmoe Nielsz Trronse: 30        
  Eenmoe Enchen   Peder Arensen 23    
    Esten Joense: Rognes, byf(t): 50